Contact

Algemene voorwaarden Kniekrukken.nl

Kniekrukken.nl, (Kniestep.nl is een onderdeel van Kniekrukken.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72981627 en is gevestigd op de Elzengaarde 84 (3344 DD) te Hendrik Ido Ambacht.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Bedrijf: de koper of huurder die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Consument: de koper of huurder die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Koper: een bedrijf of een consument die een koopovereenkomst aangaat met Kniekrukken.nl of Kniestep.nl.
 4. Huurder: een bedrijf of een consument die een huurovereenkomst aangaat met Kniekrukken.nl of Kniestep.nl.
 5. Verkoper/Verhuurder: de aanbieder van kniekrukken en kniesteps, hierna: Kniekrukken.nl.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper en/of Huurder tot het leveren van kniekrukken (producten) door Kniekrukken.nl.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot de verkoop en/of verhuur en levering van kniekrukken aan Koper en/of Huurder.
 8. Website: de website die Kniekrukken.nl gebruikt is www.Kniekrukken.nl en www.kniestep.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en prijsopgaven van Kniekrukken.nl en iedere overeenkomst tussen Kniekrukken.nl en een Koper en/of Huurder en op elk product dat door Kniekrukken.nl wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kniekrukken.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kniekrukken.nl aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Kniekrukken.nl zijn gepubliceerd, zodat Koper en/of Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Kniekrukken.nl is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Kniekrukken.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Kniekrukken.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Kniekrukken.nl is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper en/of Huurder schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Kniekrukken.nl het recht een overeenkomst met een potentiele Koper en/of Huurder om een voor Kniekrukken.nl gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper en/of Huurder in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Kniekrukken.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Kniekrukken.nl kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Kniekrukken.nl zijn indicatief en geven de koper en/of Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kniekrukken.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Kniekrukken.nl heeft het recht om zonder opgaaf  van redenen  opgegeven bestellingen  of geplaatste  orders te weigeren.  Een dergelijke  weigering  geeft Koper en/of Huurder geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie  voor het weigeren  van de bestelling/opdracht.
 8. Indien meerdere opdrachtgevers samen een order plaatsen of een bestelling opgeven waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere orders en/of bestellingen worden samengevoegd waardoor een overeenkomst   tot stand  komt, dan is iedereen van de afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk  voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper en/of Huurder een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.
 2. Een Aanbod kan door Koper en/of Huurder via de website of per e-mail gedaan worden
 3. Indien Koper en/of Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Kniekrukken.nl, zal Kniekrukken.nl de overeenkomst met Koper en/of Huurder schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Kniekrukken.nl daaraan niet gebonden. Koper en/of Huurder dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper en/of Huurder schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Kniekrukken.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper en/of Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper en/of Huurder geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Een Consument krijgt 24 uur de tijd om het product uit te proberen. Daarna dient hij het product, indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, volgens de retourvoorwaarden te retourneren aan het opgegeven retouradres.
 7. Indien Koper en/of Huurder de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk  annuleert, is hij gehouden aan Kniekrukken.nl  alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder  meer de kosten van voorbereiding, van bestellingen  bij derden,  van opslag,  de provisie)  te vergoeden  wegens  schade  voortvloeiend  uit de annulering.

Artikel 4A         Duurtransacties

 1. Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van een maand en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper en/of Huurder opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper en/of Huurder is aangegaan.
 3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
 4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper en/of Huurder opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

Artikel 5 Huurvoorwaarden mbt een kniestep

5.1 Aanvang en duur huurovereenkomst

 1. De huurperiode gaat in op de dag na de dag waarop het gehuurde product aan Huurder is geleverd.
 2. De huurovereenkomst eindigt op de dag welke door Huurder is aangegeven als laatste dag waarop het product gehuurd wordt.
 3. Huurder dient het gehuurde product de dag na de laatste huurdag te retourneren conform de retourvoorwaarden van Kniekrukken.nl.
 4. Indien Huurder het product vóór het verstrijken van de volledige huurperiode retour stuurt, ontvangt Huurder geen geld terug voor de dagen waarop Huurder geen gebruik heeft gemaakt van het gehuurde product, tenzij huurder het gehuurde product na 24 uur vanaf het moment van levering retourneert aan Kniekrukken.nl. Indien Huurder het product tussen 24 en 72 uur alsnog retourneert, is Huurder gehouden om tenminste één huurdag te betalen.

 

5.2 Verplichtingen van huurder

 1. Huurder is verplicht het gehuurde product enkel en alleen conform de gebruiksaanwijzingen en eventueel gegeven instructies en zorgvuldig conform het doel en functie waarvoor het product is geschikt te gebruiken.
 2. Huurder dient het gehuurde product in goede staat te (onder)houden. Het is Huurder echter verboden om zelf veranderingen of reparaties uit te (laten) voeren of het product te demonteren anders dan door Kniekrukken.nl aangegeven.
 3. Huurder vergoedt het gehuurde product indien het gehuurde dusdanig beschadigt raakt dat deze niet meer gebruikt kan worden, hetwelk naar het uitsluitende oordeel van Kniekrukken.nl wordt vastgesteld. Dit is ook van toepassing indien er sprake is van verlies of diefstal van het gehuurde product ten tijde van de huurperiode en retourzending door Huurder.
 4. Huurder zal het gehuurde product niet (laten) vervreemden, verpanden of in gebruik geven aan derden. Indien het product gehuurd is voor een inwonend familielid van Huurder, zoals een partner of (minderjarig) kind, is dit familielid gerechtigd om het gehuurde product conform de gebruiksvoorwaarden te gebruiken.
 5. Bij ontvangst van levering van het product is Huurder, of iemand anders die namens Huurder het pakket in ontvangst neemt, verplicht om een handtekening te zetten voor de staat waarin het product zich ten tijde van de levering bevindt.

 

5.3 Kosten en overige verplichtingen van huurder

 1. Huurder dient de kosten voor het huren, inclusief eventuele waarborgsom, voor verzending van product te voldoen. Zonder betaling vindt geen verzending plaats.
 2. Huurder kan verplicht worden tot een waarborgsom ter hoogte van 40 euro (zegge: veertig euro). De waarborgsom dient tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichting door huurder. Wanneer Huurder schade veroorzaakt aan het gehuurde in de zin van artikel 5.4 van deze Algemene Voorwaarden, worden de kosten van reparaties in verrekend met de waarborgsom. Indien blijkt dat deze kosten de hoogte van de waarborgsom overstijgen, verplicht Huurder zich de schade bestaande uit onder meer de kosten van reparatie of vervanging op eerste schriftelijk verzoek van Kniekrukken.nl te voldoen aan Kniekrukken.nl.
 3. Indien er naar het oordeel van Kniekrukken.nl geen schade is ontstaan aan het gehuurde, zal Kniekrukken.nl de waarborgsom na verrekening met al haar vorderingen op Huurder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan Huurder terugbetalen op het door hem opgegeven rekeningnummer. Huurder stemt bij voorbaat in met voornoemde verrekening door Kniekrukken.nl.
 4. Indien de verhuurder niet binnen de gestelde termijn het product retourneert behoudt Kniekrukken.nl zich het recht om de dagen dat het product te laat is geretourneerd in rekening te brengen.
 5. Koper/huurder dient de algemene voorwaarden gelezen te hebben en stemt in met de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.
 6. Koper/huurder kan geen aanspraak maken op vergoeding van Kniekrukken.nl indien er geen vergoeding plaatsvindt door de zorgverzekeraar.

5.4 Reparaties en onderhoud

 1. Ingeval van calamiteiten, onderhoud en/of reparaties dient Huurder zich direct, althans zo spoedig mogelijk, te melden bij Kniekrukken.nl.
 2. De kosten voor reparaties en/of onderhoud en vervanging van het product komen voor rekening van Kniekrukken.nl tenzij deze kosten het gevolg zijn van het onjuist/onzorgvuldig gebruik, opzet of grove schuld van Huurder. Kniekrukken.nl is enkel gehouden om te voorzien in vervanging of reparatie/onderhoud indien zij concludeert dat het product normaal en conform de gebruiksvoorwaarden is gebruikt. De beoordeling hiervan komt uitsluitend toe aan Kniekkrukken.nl. Indien Kniekrukken.nl tot de conclusie komt dat sprake is van foutief gebruik, opzet of schade door schuld van Huurder is veroorzaakt, komen de kosten van herstel en/of vervanging voor rekening van huurder conform artikel 5.3 van deze algemene voorwaarden.
 3. Huurder dient het product ten behoeve van de reparatie/onderhoud of vervanging op eerste verzoek van Kniekrukken.nl direct, dan wel zo spoedig mogelijk, retour te zenden.

 

5.5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het risico dat voortvloeit uit het gebruik van het product door Huurder komt gedurende de huurperiode voor rekening van Huurder.
 2. Huurder vrijwaart Kniekrukken.nl tegen alle aanspraken van derden welke (in)direct en (on)middellijk verband houden met de huurovereenkomst.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kniekrukken.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kniekrukken.nl het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper en/of Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kniekrukken.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper en/of Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kniekrukken.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kniekrukken.nl zijn verstrekt, heeft Kniekrukken.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper en/of Huurder in rekening te brengen.
 4. Kniekrukken.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kniekrukken.nl is uit gegaan van door Koper en/of Huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kniekrukken.nl bekend was.
 5. Indien door Kniekrukken.nl of door Kniekrukken.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper en/of Huurder of een door hem aangewezen locatie, draagt Koper en/of Huurder kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Koper en/of Huurder vrijwaart Kniekrukken.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper en/of Huurder toerekenbaar is.

Artikel 7 Levering

 1. Levering geschiedt vanaf de voorraad van Kniekrukken.nl alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Kniekrukken.nl ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd doordat Koper en/of Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Kniekrukken.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Kniekrukken.nl recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper en/of Huurder. Koper en/of Huurder dient Kniekrukken.nl schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren.
 3. Koper en/of Huurder is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper en/of Huurder dient bij ontvangst van het product te ondertekenen voor het product.
 4. Indien Koper afname weigert, of om welke reden dan ook het product niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kniekrukken.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Kniekrukken.nl of een externe vervoerder is Kniekrukken.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. De bezorging geschiedt tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Koper.
 7. Indien Kniekrukken.nl gegevens behoeft van Koper en/of Huurder in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper en/of Huurder deze aan Kniekrukken.nl ter beschikking heeft gesteld.
 8. Kniekrukken.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 Verpakking en transport

 1. Kniekrukken.nl verbindt zich jegens  de opdrachtgever om de te leveren  producten behoorlijk  te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Het aannemen van producten zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Koper en/of Huurder is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper en/of Huurder te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper en/of Huurder is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Kniekrukken.nl erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper en/of Huurder.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Kniekrukken.nl te worden gemeld op info@Kniekrukken.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Kniekrukken.nl, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper en/of Huurder zelf, is Koper en/of Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product en dient een Huurder de schade te vergoeden welke verrekend wordt met de waarborgsom of later in rekening wordt gebracht.
 4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper en/of Huurder bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen  ontdekken,  dienen  aan Kniekrukken.nl  terstond  na ontdekking  van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld.  Indien niet terstond  gereclameerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Koper en/of Huurder zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Kniekrukken.nl, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat Kniekrukken.nl terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 6. Koper kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht.
 7. Reclames of klachten met betrekking  tot een deel van de geleverde  zaken kunnen  nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele  levering.
 8. Koper mag producten alleen retour zenden indien Kniekrukken.nl de reclame erkent en toestemming geeft voor het retourneren.
 9. Terugbetalingen aan Koper en/of Huurder worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 10 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst   maar voor de overeengekomen   datum van levering  de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen,   onderdelen,  de lonen of andere  prijsbepalende   factoren  een wijziging  hebben  ondergaan,  dan is Kniekrukken.nl  gerechtigd  de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig    aan te passen,  na  drie maanden vanaf de totstandkoming   van de overeenkomst. Prijsverhogingen op grond van wet- en regelgeving kunnen te allen tijde dienovereenkomstig verhoogd worden.
 4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst komen voor rekening van Koper en/of Huurder.
 5. Kniekrukken.nl verstrekt aan Koper en/of Huurder een gespecificeerde nota ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order.

 

Artikel 11 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaande aan verzending voor Koper/Huurders. Bedrijven hebben een betaalverplichting binnen 14 dagen na factuurdatum.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper en/of Huurder dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Kniekrukken.nl. Behoudens bijzondere omstandigheden kan een Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Kniekrukken.nl een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper en/of Huurder zijn de vorderingen van Kniekrukken.nl op de Koper en/of Huurder onmiddellijk opeisbaar.
 4. Kniekrukken.nl heeft het recht de door Koper en/of Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kniekrukken.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper en/of Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Kniekrukken.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Koper en/of Huurder of Bedrijf niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper en/of Huurder of Bedrijf in verzuim.
 6. Vanaf de datum dat Koper en/of Huurder in verzuim is, zal Kniekrukken.nl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Kniekrukken.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper en/of Huurder of Bedrijf.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Kniekrukken.nl geleverde zaken, blijven eigendom van Kniekrukken.nl totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Kniekrukken.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper en/of Huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper en/of Huurder verplicht Kniekrukken.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De door Kniekrukken.nl geleverde producten, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat Kniekrukken.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper en/of Huurder reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kniekrukken.nl om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kniekrukken.nl zich bevinden en die producten onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper en/of Huurder of enige rechterlijke instantie.
 6. Kniekrukken.nl heeft het recht om de door een Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Kniekrukken.nl. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Kniekrukken.nl de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Kniekrukken.nl worden vergoedt door Koper.
 8. De producten geleverd door Kniekrukken.nl mogen enkel voor particulier gebruik ingezet worden en geenzins doorverkocht of verhuurd worden door andere partijen. Tenzij anders is overeengekomen.
 9. Bij zakelijke aankoop mag er wederverkoop plaatsvinden, verhuur mag enkel plaatsvinden voor de kniestep. Onder geen voorwaarde mag de kniekruk, iWALK2.0, verhuurd worden.
 10. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van wederverkochte of wederverhuurde (kniestep) producten ligt nimmer bij Kniekrukken.nl. Wederverkoper/verhuurder is verantwoordelijk voor deugdelijkheid product ten tijde van verkoop/verhuur.

Artikel 13 Garantie

 1. Kniekrukken.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Kniekrukken.nl is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Koper en/of Huurder en voor het gebruik of de toepassing van de producten door Koper en/of Huurder zelf.
 3. Indien de te leveren producten niet voldoen aan de normale gebruikseisen die gesteld mogen worden aan de producten, zal Kniekrukken.nl Huurder zo snel mogelijk een vervangend product toesturen, waarna Huurder zorg dient te dragen voor het retourneren van het product. Kniekrukken.nl zal het product dat niet voldoet aan de normale gebruikseisen controleren op schade veroorzaakt door Huurder en indien nodig, de schade verrekenen. In geval van vervanging verbindt Koper en/of Huurder zich reeds nu de vervangen zaak aan Kniekrukken.nl te retourneren en de eigendom aan Kniekrukken.nl te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kniekrukken.nl, Koper, Huurder of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Kniekrukken.nl heeft behandeld.
 5. Indien de door Kniekrukken.nl verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Kniekrukken.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper en/of Huurder de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Kniekrukken.nl bevoegd de door haar en Koper en/of Huurder bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Koper en/of Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Kniekrukken.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper en/of Huurder of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is Kniekrukken.nl bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kniekrukken.nl op de Koper en/of Huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Kniekrukken.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Kniekrukken.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Kniekrukken.nl leidt tot aansprakelijkheid van Kniekrukken.nl jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Kniekrukken.nl in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. De aansprakelijkheid van Kniekrukken.nl beperkt voorts zich tot het kosteloos herstel van een gebrekkige  zaak of de vervanging  van die zaak –  of een onderdeel daarvan  –  een en ander ter beoordeling  van Kniekrukken.nl.
 3. Kniekrukken.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Kniekrukken.nl geleverde producten is uitgesloten.
 4. Kniekrukken.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 5. Kniekrukken.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Kniekrukken.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kniekrukken.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper en/of Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Kniekrukken.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kniekrukken.nl binnen 48 uur nadat Koper en/of Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

 1. Kniekrukken.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Kniekrukken.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Kniekrukken.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Kniekrukken.nl, (xi) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Kniekrukken.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Kniekrukken.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kniekrukken.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Kniekrukken.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kniekrukken.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging         

 1. Kniekrukken.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Kniekrukken.nl de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@Kniekrukken.nl.
 2. Indien Kniekrukken.nl op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper en/of Huurder niet tevreden is over de service of producten van Kniekrukken.nl of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Koper en/of Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@Kniekrukken.nl als onderwerp “klacht”. Huurders dienen een klacht binnen 24 uur te melden nadat de betreffende aanleiding heeft geleid tot de klacht.
 2. De klacht moet door Koper en/of Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kniekrukken.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Kniekrukken.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de klacht van een Huurder inhoudelijk reageren op de klacht. Voor klachten van Kopers zal uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk gereageerd worden.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Kniekrukken.nl en de koper en/of Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Kniekrukken.nl en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Rotterdam.

[/av_textblock]

[/av_section]

0
  0
  Winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de winkel